Adatkezelési tájékoztató

A Treszner Csoport által működtetett treszner.hu portált (a továbbiakban: Honlap) a Tresist Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti. A Treszner Csoport az általa feltöltött tartalomért felelősséggel tartoznak, egyúttal ebben a minőségükben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 9. pontja és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja szerinti Adatkezelők is. Az üzemeltető a Honlap üzemeltetése mellett adatfeldolgozói feladatokat is ellát.

A Honlap használata során keletkező adatok, illetve a Honlap használata során rögzített személyes adatok

A Honlap használata során keletkező adatok, illetve a Honlap használata során rögzített személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre, azok harmadik fél számára nem adhatók át, és kizárólag a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mértékben használhatók fel. 

Adatkezelő: Treszner Csoport (képv.: székhely: 7630 Pécs Álmos utca 3/18.; e-mail cím: iroda@tresznerkft.hu) A kezelt adatok köre: a Honlap meglátogatása során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó, mint érintett internet protocol (IP) címe. A Honlap az érintettek által használt elektronikus eszközre ún. cookie-t (a továbbiakban: süti) küld. A Honlap megtekintésével keletkező adatokból automatikusan statisztikai adatok generálása történik.

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

A felugró (pop-up) ablakban megjelenő tájékoztatás alapján az „Elfogadom” gombra kattintással Ön engedélyezheti az Adatkezelő részére a Honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Az „Elfogadom” gombra történő kattintás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásnak minősül, ezáltal a Felhasználó hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezeljük ezen adatait. A felugró ablakban megjelenő tájékoztatás alapján a „Nem fogadom el” gombra történő kattintással a felhasználó nem engedélyezi a Honlapon a sütik használatát és ezáltal a fenti személyes adatai kezelését. Ha a Felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a Honlap a működése szempontjából alapvető sütik és technológiák használatára korlátozódik, személyes adatkezelés nem történik.

Adatfeldolgozó: Tresist Zrt.

Az érintett személyes adatait az Adatkezelő mellett az Adatfeldolgozó kezeli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz való jog. A hozzáféréshez való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett bármikor jogosult továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Abban az esetben ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását vagy – amennyiben ez technikailag lehetséges – az általa megjelölt harmadik személy részére történő átadását. A tiltakozáshoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogorvoslathoz való jog

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhat. Az érintett az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet, illetve bírósághoz fordulhat. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Pécsi Törvényszék, 7623 Pécs, Rákóczi út 34.) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket a GDPR, az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza.