Általános Szerződési Feltételek

1) Általános információk, hatály

A treszner.hu domain alatt megtalálható internetes oldalak (továbbiakban: “Honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a Tresist Zrt. (Cg.: 02 10 060440 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 7630 Pécs, Álmos utca 3/18. a továbbiakban: “Treszner Csoport”)

A Felhasználó

A Treszner Csoport által üzemeltetett Honlap által kínált funkciók és szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a treszner.hu domain oldalaira navigáló látogatók, – látogatók és minden egyéb felhasználó a továbbiakban együttesen: “Felhasználók”) – elfogadják a jelen felhasználási feltételekben (továbbiakban: “Felhasználási Feltételekben”) rögzített igénybevételi feltételeket.

A Felhasználó a Treszner Csoport által működtetett Honlapra történő navigálással, illetve a Honlapon megtalálható funkciók és szolgáltatás használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseiben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Jelen Felhasználási Feltételekben rögzített szabályok megfelelően alkalmazandók azon látogatókra és Előfizetőkre is, akik a felhasználási feltételeket, vagy a Treszner Csoport Általános Szerződési Feltételeit korábban elfogadták.

A Honlap

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Treszner Csoport által működtetett, illetve a Treszner Csoport javára bejegyzett, treszner.hu és egyéb domain nevek alatt a Treszner Csoport, vagy megbízott harmadik személyek által üzemeltetett Honlap.

A Honlapon lévő információk megtekintéséhez, a funkciók és szolgáltatások használatához a Felhasználók személyes adatainak megadása nem szükséges.

A Treszner Csoport a Honlapon vagy onnan elérhető egyes funkciók és szolgáltatások igénybevételét a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötheti. Ezekben az esetekben a személyes adatok felvétele előtt a Treszner Csoport tájékoztatást nyújt a szolgáltatás vagy funkció használatával összefüggő adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi a személyes adatok kezeléshez szükséges hozzájárulásukat.

2) Honlap használati feltételek

Felhasználók a Honlapot saját felelősségükre használják. A Honlap és annak tartalma, illetve az azon elérhető funkciók és szolgáltatások a következők szerint vehetők igénybe:

  • Bármely Felhasználó használhat a Honlapra, azaz a Treszner Csoport és általa működtetett oldalakra mutató hivatkozást (link formájában), azonban a hivatkozás használata nem sértheti a Treszner Csoport tartalmának felhasználására és szellemi jogaira vonatkozó általános szabályokat.
  • Tilos a Honlapon megjelenített információk olyan módon történő felhasználása, mely a Treszner Csoport által kínált termékeket és szolgáltatásokat valótlan, megtévesztő formában jeleníti meg.
  • A Treszner Csoport logójának, kereskedelmi nevének, általa bejegyzett vagy védjegyhasználati engedéllyel használt védjegyeinek megjelenítése, szerepeltetése és felhasználása a Treszner Csoport előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.

3) A tartalom és szellemi jogok

A Treszner Csoport Honlapjának megjelenése, tartalmának, funkcióinak és az ott szereplő szolgáltatásoknak összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint magát a tartalmat (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellegét tekintve szerzői jogvédelem illeti meg. A Tartalomra vonatkozóan a vagyoni jogok gyakorlására kizárólag a Treszner Csoport jogosult. A szerzői jog jogosultja a Tresist Zrt.

A Treszner Csoport előzetes, felhasználásra irányuló írásbeli engedélye hiányában tilos a Tartalom egyes részeit vagy akár egészét bármilyen formában terjeszteni, többszörözni (másolni), nyilvánossághoz közvetíteni, tárolni, továbbá tilos a Tartalmat átdolgozni és az alapján új művet létrehozni vagy a szabad felhasználást körét meghaladóan felhasználni, kivéve, ha a Treszner Csoport ehhez előzetesen, írásban, a felhasználás pontos körének meghatározásával hozzájárult.

A Treszner Csoport hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók – a szabad felhasználás körét nem túllépve – saját, személyes használatra a Honlap, vagy annak részeit saját, személyes felhasználásuk körében tárolják vagy kinyomtassák.

A Treszner Csoport a Honlapon megjelenő információkat, az ott elérhető funkciók és szolgáltatások körét, valamint tartalmát, továbbá a Tartalom egyes részeit vagy egészét bármikor, a Felhasználók részére küldött előzetes értesítés nélkül módosíthatja, visszavonhatja vagy azokat kiegészítheti.

A Treszner Csoport kijelenti, hogy semmilyen formában nem monitorozza ügyfelei adatforgalmát, így semmilyen rájuk vonatkozó adatot nem bocsát harmadik személynek.

4) A Treszner Csoport felelőssége

A Treszner Csoport a Honlap, illetve az azon szereplő információk, továbbá a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Treszner Csoporttól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épségének, aktualitásának pontosságának biztosítása érdekében. A Felhasználók a Honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Treszner Csoport nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

Amennyiben a Treszner Csoport által működtetett honlapon harmadik személyek által üzemeltetett domainre mutató link szerepel, a harmadik személyek által működtetett domain, az ott megjelenő tartalom és információk tekintetében a Treszner Csoport felelősséget nem vállal.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Treszner Csoport nem felelős a Honlap használatának eredményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más, harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5) A honlap biztonságának védelme

A Treszner Csoport által működtetett Honlap és annak Tartalma biztonságának megőrzése érdekében a Felhasználó köteles az alábbi szabályok figyelembevételére:

  • a Felhasználó nem jogosult olyan adatokhoz hozzáférni, melyek megismerésére nem rendelkezik megfelelő engedéllyel;
  • tilos kísérletet tenni olyan rendszerhez vagy adatokhoz történő hozzáférés megkísérlésére, melyet a Treszner Csoport nyilvánvalóan nem a Felhasználók tájékoztatása céljából tett közzé;
  • tilos megkísérelni a Honlap működését biztosító rendszer vagy a működésre használt hálózat biztonsági, informatikai vagy egyéb sebezhetőségének vizsgálatát, tesztelését vagy megfelelő felhatalmazás hiányában megsérteni a Honlap működéséhez szükséges rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
  • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azok működését megzavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, a Honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
  • tilos nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

6) Regisztrációs oldalak, érdeklődés elküldésére szolgáló űrlapok

A Honlapon keresztük nyújtott szolgáltatásoknak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a szükséges személyes adatokat (pl.: nevet, postacímet, e-mail-címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

7) Linkek

A Honlap oldalain nem kizárható, hogy utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Treszner Csoportnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

9) Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink vagy termékeink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

10) Egyéb jogi tudnivalók

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Treszner Csoport kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Treszner Csoport tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti: 3. pontban található tartalom és szellemi jogok figyelembevételével.

A Treszner Csoport weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Treszner Csoport akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Treszner Csoport semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A Treszner Csoport fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Treszner Csoport nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Treszner Csoport kifejezetten kizárja.

A Treszner Csoport nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Treszner Csoport weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A Magyar Treszner Csoport egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének.

Treszner Csoport

Pécs, 2023.09.19.